Phim Thời Niên Thiếu Đáng Nhớ

Phim Thời Niên Thiếu Đáng Nhớ

(2013)
Đạo diễn:
Kim Sung Yoon
Diễn viên:
Choi Tae Joon, Kwak Dong Yun, Lee Se Young, Kwak Jung Wook, Park Jung Min, Bae Noo Ri
Thể loại:
Tình Cảm,
Quốc gia:
Hàn Quốc,
Thời lượng:
tập 4
Lượt xem:
2866
Phim Thời Niên Thiếu Đáng NhớPhim Thời Niên Thiếu Đáng Nhớ
Phim Thời Niên Thiếu Đáng NhớPhim Thời Niên Thiếu Đáng Nhớ10526
Thông tin phim

Xem Phim Lữ Bố lập tức điểm quân mã, kéo đến núi La Lăng. Quân đi gần đến trại Tào, một tiếng trống nổi lên, phục binh bốn mặt ồ ra. Lữ Bố cố đánh, một sống một chết, mới thoát được, tổn hại mất người quân mã, chạy về Bộc Dương giữ vững không dám ra nữa. Năm nay có một thứ sâu, gọi là sâu hoàng ăn hại lúa má. - vùng Quan Ðông (Trường An) mỗi hộc thóc giá năm mươi quan.

Phim Thoi Thieu Nien Dang Nho Dân chúng đói quá phải ăn thịt lẫn nhau. Tào Tháo nhân hết lương, dẫn quân về đóng ở Nhân Thành. Lữ Bố cùng đem quân về đóng ở Sơn Dương. Vì vậy hai bên cùng tạm bãi binh. Bấy giờ Ðào Khiêm ở Từ Châu đã sáu mươi ba tuổi, chợt bị bệnh, bệnh mỗi ngày một nặng, bèn mời My Chúc, Trần Ðăng đến bàn việc. Chúc nói: - Quân Tào Tháo bỏ Từ Châu đi, cũng chỉ vì Lữ Bố cướp Duyện Châu mà thôi.

Xem Phim Thoi Thieu Nien Dang Nho Năm nay hắn bãi binh cũng là vì mất mùa. Chắc rằng sang xuân thế nào hắn cũng đến. Phủ quân đã hai lần nhường chức cho Lưu Huyền Ðức, bấy giờ phủ quân còn khỏe cho nên Huyền Ðức nhất định không chịu nhận. Nay bệnh phủ quân đã nặng, nên lại cho mời Huyền Ðức sang mà nhường chức một lần nữa, lần này Huyền Ðức chắc không từ chối.

Trailer
Tag:

phim Thời Niên Thiếu Đáng Nhớ, Thời Niên Thiếu Đáng Nhớ, xem phim Thời Niên Thiếu Đáng Nhớ tập : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12